مهندس بهادر آشوری

مدرس دوره های شبکه
سابقه تدریس : 3سال
سوابق کاری
  • پیاده سازی و نگهداری شبکه نشریات :

خانواده سبز 

خانه آرمانی 

آرامش برتر

زیبایی سالم

شهر قانون

نابغه

و چاپخانه هنر سرزمین سبز ( مدت 10 سال)

 

  • فعالیت در تیم پشتیبانی شرکت نرم افزاری ایده آل (مدت 1 سال)

 

  • شرکت سگال افزار پارس
مسئول فنی راه اندازی و نصب سیستم های کامپیوتری زمان اشتغال 1384-1387
توانائی تدریس
Network+
MCSE2012
MCSE 2016
CCNA
فهرست