دوره MCSE:Productivity

 نام دوره :MCSE:Productivity

 تعداد ساعت : 120ساعت

 

دوره  MCSE:Productivity

مدرک MCSE:Productivity مربوط به محصولات پر کاربرد شرکت مایکروسافت مانند Exchange , Sharepoint می باشد و افراد پس از گذراندن MCSA 2016 و یا MCSA 2012 می توانند با توجه به نیاز به محصولات فوق یکی از آزمون های زیر را انتخاب و بگذرانند.

(70-345)Designing and Deploying Microsoft Exchange Server 2016

(70-339)Managing Microsoft SharePoint Server 2016

 

دوره های مایکروسافت

فهرست