دوره MCSE:Cloud &Infrastracture

 نام دوره :MCSE:Cloud &Infrastracture

 تعداد ساعت : 160 ساعت

توضیح دوره

دوره  MCSE:Cloud &Infrastracture

پیش نیاز دوره MCSE:Cloud &Infrastracture  دوره MCSA2012 و یا MCSA 2016 می باشد که افراد پس از گذراندن یکی از دو مجموعه آموزشی می توانند با انتخاب یکی از دوره های زیر و گذراندن آن با موفقیت مدرک MCSE:Cloud &Infrastracture را کسب نمایند.

نام مدرک

شماره آزمون

Developing Microsoft Azure Solutions

Exam 70-532

Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Exam 70-533

Architecting Microsoft Azure Solutions

Exam 70-534

Designing and Implementing Cloud Data Platform Solutions

Exam 70-473

Designing and Implementing Big Data Analytics Solutions

Exam 70-475

Securing Windows Server 2016

Exam 70-744

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Exam 70-413

Implementing an Advanced Server Infrastructure

Exam 70-414

Monitoring and Operating a Private Cloud Exam 70-246
Configuring and Deploying a Private Cloud Exam 70-247

موسسه نورانت دوره های زیر را از جدول فوق ارائه می دهد:

نام مدرک

شماره آزمون

Securing Windows Server 2016

Exam 70-744

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Exam 70-413

Implementing an Advanced Server Infrastructure

Exam 70-414

 

دوره های مایکروسافت

مخاطبین دوره
دانشجویان رشته های کامپیوتر (کلیه گرایش ها)
علاقمندان به دوره های شبکه
علاقمندان به دوره های مایکروسافت
سر فصل دوره
 • Designing and Implementing a Server Infrastructure

  Module 1:Plan and deploy a server infrastructure
  Module 2:Design and implement network infrastructure services
  Module 3:Design and implement network access services
  Module 4:Design and implement an Active Directory infrastructure (logical)
  Module 5:Design and implement an Active Directory infrastructure (physical)

  Implementing an Advanced Server Infrastructure

  Module 1:Manage and maintain a server infrastructure
  Module 2:Plan and implement a highly available enterprise infrastructure
  Module 3: Plan and implement a server virtualization infrastructure
  Module 4:Design and implement identity and access solutions

  Securing Windows Server 2016
  Module 1:Implement server hardening solutions
  Module 2:Secure a virtualization infrastructure
  Module 3: Secure a network infrastructure
  Module 4:Manage privileged identities
  Module 5:Implement threat detection solutions
  Module 6:Implement workload-specific security
تقویم آموزشی
فهرست