مهندس امین حمیدی یونسی

مدرس رسمی دوره های میکروتیک
سابقه تدریس : 3 سال
مدارک بین المللی

مدرك بین المللی Mikrotik Certified Wireless Engineer-MTCWE

مدرك بین المللی Mikrotik Certified Routing Engineer-MTCRE

مدرك بین المللی Mikrotik Certified Traffic Control Engineering-MTCTCE

مدرك بین المللی Mikrotik Certified Network Associate – MTCNA

سوابق کاری
  • 4 سال فعالیت در تیم پشتیبانی فنی شبکه-زیر ساخت ساختمان مرکزي وزارت نفت تهران
  • مسئول طراحی، اجرا و پشتیبانی شبکه دفتر مرکزي و کارخانه شرکت مجتمع تولیدي و صنعتی شمش انزلی
  • مسئول پشتیبانی شبکه شرکت فردا انرژي هیرادان
  • مسئول طراحی، اجرا و پشتیبانی شبکه شرکت گسترش صنایع پایین دستی پتروشیمی
  • مسئول پشتیبانی شبکه شرکت بهین سامان سرزمین
  • مسئول پشتیبانی شبکه شرکت تکنیکان و فولاد آوران
  • مسئول پشتیبانی شبکه شرکت شبکه تجارت جهان گستر
  • مسئول پشتیبانی شبکه شرکت فرم هاي تجارتی ایران(تولیدي)
توانائی تدریس
MTCNA
MTCWE
MTCRE
MTCUME
MTCTCE
MTCINE
فهرست