مهندس اشکان بهرامی

مدرس دوره های مایکروسافت
سابقه تدریس : 5 سال
مدارک بین المللی
 • Network+
  MCITP 2008 :Microsoft Certified IT Professional
  MCSE 2012 : Microsoft Certified Solution Expert
سوابق کاری
 • مشاور و Admin شرکت سپانیر
 • آموزش تخصصی پرسنل واحد فناوری اطلاعات شرکت سپانیر
 • پیادی سازی و نگهداری سرورها و شبکه شرکت هایی از قبیل :

پاوهاس و پشتیبان سامان و پتروشیمی پردیس و دارو سازی اسوه و…….

 • مدیریت تیمSystem Center شرکت بهین راهکار
 •  انجام انواع پروژه های راه اندازی و پشتیبانی از قبیل:

سرویسهای مایکروسافت Mail ،Voip Kerio و …..

 • 8 سال سابقه فعالیت تخصصی درزمینه شبکه
توانائی تدریس

MCSE 2012

Exchange Server

فهرست